נח - כח האחדות - שיחת סעודה שלישית התשס"ב

icon קישור לגירסת הדפסה 

פרשת נח התשס"ב, שיחת סעודה שלישית*

כוח האחדות 

זכות קיום

פרשתינו עוסקת בשני דורות - דור המבול ודור הפלגה. השוואה בין הדורות תעלה שיש שוני בעונש שקיבל כל דור. דור המבול מושמד ואילו דור הפלגה ממשיך להתקיים ורק מופץ על פני כל הארץ. הווי אומר, מעשיהם של דור המבול גרמו שתאבד זכותם להתקיים, ואילו לדור הפלגה ישנה עדיין זכות קיום. למרות מעשיהם. דור המבול מבטא דבר שחייב להיעלם מהעולם, ואילו את הדבר שאותו מבטא דור הפלגה יש לשמר, אך לא בצורתו הנוכחית.
וכך כותב רש"י במקום:

"ומשם הפיצם" - ...וכי איזו קשה, של דור המבול או של דור הפלגה? אלו לא פשטו ידם בעיקר ואלו פשטו ידם בעיקר להלחם בו, אלו נשטפו ואלו לא נאבדו מן העולם!? [1]

שאלתו של רש"י מבוססת על העובדות שהבאנו לעיל - דור המבול איבד את זכות הקיום שלו בעולם ואילו לדור הפלגה ישנה עדין זכות קיום.
בחז"ל ההבדל בין הדורות נראה חריף עוד יותר. המשנה באבות עורכת השוואה:

עשרה דורות מאדם עד נח להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול. ועשרה דורות מנח עד אברהם להודיע כמה ארך אפיים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם.  [2]

גם התקופה שבין אדם לנח וגם זו שבין נח לאברהם מלמדות עד כמה הקב"ה ארך אפיים, אך הסוף של כל תקופה שונה- התקופה שמאדם עד נח מסתיימת בהבאת מי המבול והשמדתו של הדור ואילו התקופה שֶמִּנֹּחַ עד אברהם מסתיימת בכך שבא אברהם ונוטל שכר כולם. כלומר, לא רק שדור המבול איבד את זכות קיומו ולדור הפלגה ישנה זכות קיום; יתרה מכך! יש משהו בדור הפלגה ובדורות שעד אברהם שצריך לשמר, שצריך לקחת אותו, שאפשר לקבל עליו שכר, ואת זאת יעשה אברהם - ויטול שכר כולם!

השחתה

התבוננות בפשטי הפסוקים תעלה את אותם דברים:
בדור המבול נאמר-

התבוננות בפשטי הפסוקים תעלה את אותם דברים:
בדור המבול נאמר-

ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא הארץ חמס וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ויאמר אלקים אל נח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ.[3]

דור המבול משחית. ישנה השחתה של האדם, של בעלי החיים, של הארץ, של המציאות כולה. דור המבול הוא דור שהולך אחר תאוותיו, חי כבהמה, מתגולל בעפר. זהו דור שמשחית את צלם האלקים אשר בו. לכן, כתגובה הקב"ה מעניש ומכלה אותם. ובאופן יותר עמוק - דור שמשחית את דרכיו, שמטשטש את זהותו, שמשחית את קיומו העצמי, אך טיבעי הוא שקיומו יושחת מן הארץ.

עשייה

בדור הפלגה לעומת זאת, הביטויים הם שונים לחלוטין -

בדור הפלגה לעומת זאת, הביטויים הם שונים לחלוטין -

ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם... וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם וזה החילם לעשות...[4]

הביטויים כולם הם ביטויים של בנייה ועשייה. דור הפלגה לא משחית את קיומו, להפך! הוא דור עם עוצמות, דור שיוצר ובונה. זהו איננו דור שפונה אחר התאוות ומטשטש את זהותו. זהו דור שזהותו ברורה, כל העשייה היא למען שמירת והנצחת זהותם - "ונעשה לנו שֵם". ישנו רצון לביצור הזהות, לבנות מגדל שיבטא את הזהות, מגדל שיתן שם.

חשש מאחדות?

העוצמות של דור הפלגה קשורות גם בעובדת היותם מאוחדים, עם אחד ושפה אחת וזוהי עוצמה אדירה עוצמה שהקב"ה מעיד עליה שכשהיא קיימת, שום יוזמה ושום רצון לא ניתנים לעצירה - 'ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות'.
מהעוצמה הזאת הקב"ה חושש כביכול, ולכן מחליט להתערב ולשבור את המקור לעוצמתו של הדור, לשבור את האחדות. א"כ דור המבול בעייתי כיון שחי חיי הפקרות, לעומתו דור הפלגה לא חי בהפקרות, הוא מלא עוצמה שמתעצמת על ידי גיוס כל הכוחות ואיחודם למען ממושה, אך זוהי עוצמה מסוכנת שמאפשרת מימוש של יוזמות שאסור שיצאו לפועל, לכך יש להפיצם. החשש של הקב"ה מהתוצאות שתביא עִמה אחדותם, מזכיר את חששו של הקב"ה מפני תוצאת אכילתו של האדם מעץ החיים-

העוצמות של דור הפלגה קשורות גם בעובדת היותם מאוחדים, עם אחד ושפה אחת וזוהי עוצמה אדירה עוצמה שהקב"ה מעיד עליה שכשהיא קיימת, שום יוזמה ושום רצון לא ניתנים לעצירה - 'ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות'.
מהעוצמה הזאת הקב"ה חושש כביכול, ולכן מחליט להתערב ולשבור את המקור לעוצמתו של הדור, לשבור את האחדות. א"כ דור המבול בעייתי כיון שחי חיי הפקרות, לעומתו דור הפלגה לא חי בהפקרות, הוא מלא עוצמה שמתעצמת על ידי גיוס כל הכוחות ואיחודם למען ממושה, אך זוהי עוצמה מסוכנת שמאפשרת מימוש של יוזמות שאסור שיצאו לפועל, לכך יש להפיצם. החשש של הקב"ה מהתוצאות שתביא עִמה אחדותם, מזכיר את חששו של הקב"ה מפני תוצאת אכילתו של האדם מעץ החיים-

העוצמות של דור הפלגה קשורות גם בעובדת היותם מאוחדים, עם אחד ושפה אחת וזוהי עוצמה אדירה עוצמה שהקב"ה מעיד עליה שכשהיא קיימת, שום יוזמה ושום רצון לא ניתנים לעצירה - 'ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות'.
מהעוצמה הזאת הקב"ה חושש כביכול, ולכן מחליט להתערב ולשבור את המקור לעוצמתו של הדור, לשבור את האחדות. א"כ דור המבול בעייתי כיון שחי חיי הפקרות, לעומתו דור הפלגה לא חי בהפקרות, הוא מלא עוצמה שמתעצמת על ידי גיוס כל הכוחות ואיחודם למען ממושה, אך זוהי עוצמה מסוכנת שמאפשרת מימוש של יוזמות שאסור שיצאו לפועל, לכך יש להפיצם. החשש של הקב"ה מהתוצאות שתביא עִמה אחדותם, מזכיר את חששו של הקב"ה מפני תוצאת אכילתו של האדם מעץ החיים-

העוצמות של דור הפלגה קשורות גם בעובדת היותם מאוחדים, עם אחד ושפה אחת וזוהי עוצמה אדירה עוצמה שהקב"ה מעיד עליה שכשהיא קיימת, שום יוזמה ושום רצון לא ניתנים לעצירה - 'ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות'.
מהעוצמה הזאת הקב"ה חושש כביכול, ולכן מחליט להתערב ולשבור את המקור לעוצמתו של הדור, לשבור את האחדות. א"כ דור המבול בעייתי כיון שחי חיי הפקרות, לעומתו דור הפלגה לא חי בהפקרות, הוא מלא עוצמה שמתעצמת על ידי גיוס כל הכוחות ואיחודם למען ממושה, אך זוהי עוצמה מסוכנת שמאפשרת מימוש של יוזמות שאסור שיצאו לפועל, לכך יש להפיצם. החשש של הקב"ה מהתוצאות שתביא עִמה אחדותם, מזכיר את חששו של הקב"ה מפני תוצאת אכילתו של האדם מעץ החיים-

ויאמר ה' אלקים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם[5]

אין בעיה שהאדם יאכל מעץ החיים ואין בעיה שיתחבר למקור החיים בעולם, אדרבה! הלוואי ויתחבר, אלא, החשש הוא שההתחברות למקור החיים תיעשה כשהאדם שרוי במציאות של חטא, כשהטוב והרע מעורבבים. החשש הוא מפני הנצחת הפגם.

כך גם אצל דור הפלגה, הבעיה היא לא בעצם העובדה שהם מאוחדים, אדרבה! שיהיו מאוחדים, הלוואי! אלא החשש הוא מפני אחדות שתבצר ותגן על משהו פגום, החשש הוא מפני אחדות שתאפשר מימוש של יוזמות מסוכנות. לפי זה ברור מדוע מצד אחד לא יושמדו, שכן את עקרון האחדות יש לשמר, אך מצד שני, אסור להשאירם מאוחדים, לכן יופץ הדור על פני כל הארץ.

אמצעי או מהות

רש"י מסביר מדוע דור המבול הושמד ואילו דור הפלגה רק הופץ-

רש"י מסביר מדוע דור המבול הושמד ואילו דור הפלגה רק הופץ-

...שדור המבול היו גזלנים והיתה מריבה בינהם לכך נאבדו, ואלו (דור הפלגה) נוהגים אהבה ורעות בינהם שנא' שפה אחת ודברים אחדים. למדת ששנאוי המחלוקת וגדול השלום.

מדבריו של רש"י משמע שגם דור הפלגה היה ראוי לו שיושמד, אלא, שהשלום ששרר ביניהם עמד להם והצילם. אך בפשט הפסוקים הדברים נראים אחרת: האחדות איננה מוצגת כנק' הזכות של אותו הדור, היפך הדברים! האחדות של דור הפלגה היא בעייתית והיא שהמיטה על הדור את עונשו. אך מה היה יכול להיות כל כך רע באחדות?

עלינו להבין שיש אחדות ויש אחדות. ישנה אחדות שהיא כאמצעי, וישנה אחדות שהיא מהות כשלעצמה. אחת הפעולות שנוקט עם שקמים עליו להלחם בו היא ליכוד שורות. פתאום מדברים על אחדות ועל חשיבותה. ובאמת, דבריהם דברי טעם הם, שכן, אחדות היא דבר שמאפשר מימוש של כל יוזמה ורצון ואין דבר שיכול לעמוד בפניה. אולם, אליה וקוץ בה, אותו עם אמנם מתאחד וזהו כוח אדיר, אך יש פה שימוש באחדות כאמצעי להשגת מטרות מסוימות. לא זוהי האחדות הרצויה.

דור הפלגה, עושה אף הוא שימוש באחדות ככלי להשגת מטרותיו, כאמצעי. דור הפלגה משתמש באחדות לצורכו, הוא משתמש בה לשימור וביצור זהותו שלו. מטרת המגדל שאנשי הדור בונים היא לעשות להם שם, להנציח את זהותם הנוכחית, את המציאות התחתונה בה הם שרויים - המציאות של העולם הזה. טיפוח כזה של זהותם וקיומם, הופך להיות פירוד וחסימה מפני היפתחות למציאות עליונה ומשמעות הדברים היא ע"ז. מגדל כזה, הופך להיות כוח מתנגד כביכול לקב"ה, ובלשון רש"י הנ"ל - "פשטו ידם בעיקר להלחם בו".

לפי זה, יובנו דבריו של רש"י. האחדות של דור הפלגה אמנם שימשה כאמצעי לבצר את המציאות התחתונה, ובעצם, לעבוד ע"ז, ואם כך, ראוי היה שגם הם ימחו מן היקום. אך דווקא אותה נקודת אחדות בעייתית, היא זו שמנעה את השמדתם, כיון שעקרון האחדות זה דבר אדיר שחייבים לשמר, אך לא בצורתה הנוכחית, לפיכך יופצו. אמנם, הציפייה היא שיבוא מישהו שידע להתייחס אל עניין האחדות בהתייחסות נכונה וראויה - כמהות ולא כאמצעי.

יבוא אברהם ויטול שכר כולם

אברהם אבינו מצטווה בתחילת דרכו ללכת מארצו, ממולדתו ומבית אביו, להתנתק מהמציאות התחתונה בה היה שרוי ולשים פעמיו אל הארץ אשר יראהו ה', אל ארץ שבה אפשר לחיות לפני ה', מקום בו אפשר לראות ולהיראות. שם, כשיחשף למציאות העליונה, למה שמעבר לעולם שנראה בעין, הוא יתחיל לקרוא בשם ה', לחבר כל מקום וכל מציאות תחתונה אל העליונה, ולגלות, שכל המציאות כולה, על כל פרטי פרטיה, יונקת ממקור אחד- מעיקרו של עולם. תפיסה זאת של האחדות כמַהות, היא התפיסה הראויה. על כן ראוי הוא אברהם ליטול שכרם של כל הדורות שלפניו, שאמנם רצו אחדות אך לא לשם שמיים.
אם כן, דור המבול חי חיי הפקרות, טשטש את זהותו והשחית את המציאות כולה ואת עצמו. דור הפלגה הוא דור עם זהות, אך הוא משתמש באחדות כאמצעי לביצור המציאות התחתונה. לכן מצד אחד יש להפיצו כיוון ששימוש כזה בכוח האחדות הוא מסוכן. אך מצד שני הוא לא יושמד, זאת, כדי, שהשאיפה לאחדות תישאר טבועה במציאות ותוכל לצאת אל הפועל, כשיבוא אברהם וידע להתייחס אליה בהתייחסות הראויה- כמַהות ולא כאמצעי. הוא יפרוץ את הדרך אל המציאות העליונה, ינחה את העולם כולו להתחבר אליה, ולהבין שכל המציאות כולה מאוחדת, בהיותה יונקת ממקור אחד יחיד ומיוחד.

אברהם אבינו מצטווה בתחילת דרכו ללכת מארצו, ממולדתו ומבית אביו, להתנתק מהמציאות התחתונה בה היה שרוי ולשים פעמיו אל הארץ אשר יראהו ה', אל ארץ שבה אפשר לחיות לפני ה', מקום בו אפשר לראות ולהיראות. שם, כשיחשף למציאות העליונה, למה שמעבר לעולם שנראה בעין, הוא יתחיל לקרוא בשם ה', לחבר כל מקום וכל מציאות תחתונה אל העליונה, ולגלות, שכל המציאות כולה, על כל פרטי פרטיה, יונקת ממקור אחד- מעיקרו של עולם. תפיסה זאת של האחדות כמַהות, היא התפיסה הראויה. על כן ראוי הוא אברהם ליטול שכרם של כל הדורות שלפניו, שאמנם רצו אחדות אך לא לשם שמיים.
אם כן, דור המבול חי חיי הפקרות, טשטש את זהותו והשחית את המציאות כולה ואת עצמו. דור הפלגה הוא דור עם זהות, אך הוא משתמש באחדות כאמצעי לביצור המציאות התחתונה. לכן מצד אחד יש להפיצו כיוון ששימוש כזה בכוח האחדות הוא מסוכן. אך מצד שני הוא לא יושמד, זאת, כדי, שהשאיפה לאחדות תישאר טבועה במציאות ותוכל לצאת אל הפועל, כשיבוא אברהם וידע להתייחס אליה בהתייחסות הראויה- כמַהות ולא כאמצעי. הוא יפרוץ את הדרך אל המציאות העליונה, ינחה את העולם כולו להתחבר אליה, ולהבין שכל המציאות כולה מאוחדת, בהיותה יונקת ממקור אחד יחיד ומיוחד.

אברהם אבינו מצטווה בתחילת דרכו ללכת מארצו, ממולדתו ומבית אביו, להתנתק מהמציאות התחתונה בה היה שרוי ולשים פעמיו אל הארץ אשר יראהו ה', אל ארץ שבה אפשר לחיות לפני ה', מקום בו אפשר לראות ולהיראות. שם, כשיחשף למציאות העליונה, למה שמעבר לעולם שנראה בעין, הוא יתחיל לקרוא בשם ה', לחבר כל מקום וכל מציאות תחתונה אל העליונה, ולגלות, שכל המציאות כולה, על כל פרטי פרטיה, יונקת ממקור אחד- מעיקרו של עולם. תפיסה זאת של האחדות כמַהות, היא התפיסה הראויה. על כן ראוי הוא אברהם ליטול שכרם של כל הדורות שלפניו, שאמנם רצו אחדות אך לא לשם שמיים.
אם כן, דור המבול חי חיי הפקרות, טשטש את זהותו והשחית את המציאות כולה ואת עצמו. דור הפלגה הוא דור עם זהות, אך הוא משתמש באחדות כאמצעי לביצור המציאות התחתונה. לכן מצד אחד יש להפיצו כיוון ששימוש כזה בכוח האחדות הוא מסוכן. אך מצד שני הוא לא יושמד, זאת, כדי, שהשאיפה לאחדות תישאר טבועה במציאות ותוכל לצאת אל הפועל, כשיבוא אברהם וידע להתייחס אליה בהתייחסות הראויה- כמַהות ולא כאמצעי. הוא יפרוץ את הדרך אל המציאות העליונה, ינחה את העולם כולו להתחבר אליה, ולהבין שכל המציאות כולה מאוחדת, בהיותה יונקת ממקור אחד יחיד ומיוחד.

זרע אברהם

השפת אמת על הפרשה מביא פעמים רבות את הפסוק מפרשת 'האזינו':

בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל.[6]

פסוק זה, מתאר את מהלך הדורות בהם אנו עוסקים: "בהנחל עליון גוים"- כשהנחיל הקב"ה לדור המבול מכעיסיו את חלק נחלתם והציפם, ושטפם, והאבידם מן העולם. "בהפרידו בני אדם"- בהפיצו את בני דור הפלגה, ולמרות שהיה ראוי להם שיושמדו בעקבות חטאם, הציב להם גבולות עמים וקיימם ולא איבדם. מדוע? בשביל מספר בני ישראל שעתידין לצאת מבני שֵם[7]. מפשט הדברים נראה, שאין עניין מהותי בקיומם של העמים, והקב"ה קיימם רק בשביל שיצא עם ישראל. אך בעומק, נראה שקיום העמים זה לא רק עניין טכני, אלא שעם ישראל צריך לצמוח דווקא מתוכם, לקחת מהם איתו את עיקרון האחדות הטמון בתוך תוכם, ולהנחות את העולם כולו להבנה שכל פרט ופרט במציאות, שייך למקור אחד ויונק ממנו. עם ישראל צריך להבהיר לעולם, שכל הפרטים וכל עושר הגוונים במציאות התחתונה, הם ביטוי של מציאות עליונה, שלמה ומאוחדת - הופעת ה' יתברך.

 

אם נצליח להבין ולתפוס שהמציאות כולה שייכת למקור אחד ויונקת ממנו, נצליח בעזרת ה' להתחבר ולחבר איתנו את העולם כולו אליו יתברך.

 

 

 


* סוכם על-ידי תלמידים.
[1] על בראשית, פרק יא', פסוק ט'.
[2] פרק ה', משנה ב'.
[3] בראשית, פרק ו', פסוקים יא'- יג'.
[4] בראשית, פרק יא', פסוקים ד'- ו'.
[5] בראשית פרק ג', פסוק כב'.
[6] דברים, פרק לב', פסוק ח'.
[7] על פי פירושו של רש"י שם.
צטט מאמר זה באתרך | צפיות: 7317

היה הראשון להגיב למאמר זה
RSS לתגובות

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב למאמרים.
בבקשה הכנס בשם המשתמש או הרשם לאתר.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.1

 
< קודם   הבא >
מאמרים אחרונים

דף הבית
על הישיבה
מעורבות בקהילה
הישיבה והצבא
צוות הישיבה
על ירוחם
הישיבה התיכונית
צור קשר
חדשות
מאמרים
ספריית שיעורים
שמיניסטים
חיפוש
קישורים
מפת האתר
תרומות

 

 

all rights reserved - Avi Kaliski and David Salzer