בא - למען תספר - שיחת סעודה שלישית התשס"ב

icon קישור לגירסת הדפסה

פרשת בא התשס"ב, שיחת סעודת שלישית*

למען תספר

התבוננות במצוות הניתנות לעם-ישראל ביציאת מצרים, מפגישה אותנו עם כמה מושגי יסוד, וביניהם - דרכי התגלותו והנהגתו של הקב"ה בעולם.

כי בחיפזון יצאת ממצרים

אחד המושגים שעולה קשור לעניין החיפזון. בני ישראל יוצאים בחיפזון רב. היה אפשר לומר שהדבר נובע מכורח המציאות - יש לברוח מהר לפני שהמצרים ישנו את דעתם. אולם, נדמה כי לא מדובר על חיפזון הנובע רק מחוסר זמן, או מכל כורח מציאותי אחר. נראה שיש משמעות מיוחדת לכך שיציאת מצרים נעשית בחיפזון.

אנו מורגלים לעולם המורכב מתהליכים. לכל דבר יש סיבה, ולסיבה - יש סיבה הקודמת לה; שרשרת ארוכה של תהליכים. ולפתע אנו נפגשים עם מערך שלם של עשייה שכולה נעשית במהירות, בלי זמן, בחיפזון. נראה, שהכוונה היא שבאופן מהותי כל התהליך של יציאת מצרים לא שייך בזמן, הוא מעבר למושגי הזמן, מעל למושגי הטבע. החיפזון אינו מתאר רק אופן התנהלות של מאורע היסטורי, אלא חושף עניין מהותי: דילוג בתוך המהלך. לא מדובר על תהליך רגיל המתקדם שלב אחרי שלב, כי אם על קפיצה, יציאה מהמערכת הרגילה של הנהגת העולם.

גם שם החג, פסח, משום שפסח ה' על בתינו, מרמז על-כך שמדובר פה בתהליך שלא שייך בהתפתחות רגילה, אלא בדילוג. לא רק ההשתמשות בנס, שהיא עצמה מראה על יציאה מהמערכת הרגילה של הנהגת העולם, אלא גם אופי הנס - דילוג, מבטא מַעֲבָר שלא כדרך הטבע.

גם המצות מבטאות את אותו עניין. ניתן היה לומר שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ כי לחץ הזמן לא איפשר לתת לבצק לטפוח לכדי לחם. אולם, מפשטי הפסוקים עולה כי הציווי לאפות מצות, ניתן עוד לפני היציאה עצמה, טרם התברר שלא יהיה להם זמן להִשאר במצרים. עולה בבהירות כי יציאת מצרים אינה כפופה לממד הזמן, ובעצם אינה כפופה כלל למערכת הטבע, לחוקיות, המתקדמת באיטיות שלב אחר שלב.

והיה ה' אחד

המהר"ל בגבורות-ה'[1] מפגיש אותנו עם עקרון נוסף, האחדות.

א. אנו מצווים לאכול את קרבן פסח בחיק המשפחה "שה לבית אבות שה לבית"[2], המשפחה על כל מרכיביה מצווה לאכול את הקורבן יחדיו.

ב. גם אופי הכנת הקרבן מבטא ענין זה. הפסח נאכל צלי בדווקא, ולא מבושל: "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש..."[3]. צלי בשר לא מתפורר, הוא מתחזק בצלייה, נשאר אחד. הוא פולט את כל התוספות, המים יוצאים וממילא לא נותר אלא הדבר עצמו. מה שאין כן בבישול שמוסיף על הבשר כל מיני מרכיבים נוספים הגורמים בסופו של דבר להתפרקותו.

ג. מצוות אכילת הפסח היא על מצות ומרורים: "ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש על מצות ומרורים יאכלוהו"[4]. היינו, הפסח נאכל עם המרורים, עם הצדדים היותר קשים שעברו עלינו. גלות מצד אחד, והגאולה מצד שני כרוכים יחד. יש פה ראייה כללית שהכל נובע ממקור אחד.

ד. ולבסוף - זמן אכילת הקרבן. גם הזמן בו מצווים לאכול את הקרבן: "ושחטו אותו כל קהל עדת-ישראל בין-הערבַּים"[5], מבטא את שתי הנקודות שהוזכרו. מחד ניתוק מזמן וגבולות - בין-הערבַּים הוא לא יום ולא לילה, הוא זמן בפני עצמו, שאיננו תַחום בגדר מסוים. מאידך אחדות - בין-הערבַּים הוא זמן ששייך גם ליום וגם ללילה, ומבטא את איחוד היום והלילה, אחדות הזמן, ואיחוד ההופעה וההיעדר - אחדות גמורה של הכל המבטאת כי שורש אחד למציאות כולה.

נס וטבע

כאמור, יציאת מצרים נתפסת כהופעה שאינה שייכת לעולם המושגים שלנו. יש בה התגלות של עולם מושגים עליון יותר, אלקי. ברגע אחד נוצר עם, יצירה חדשה המנותקת מכל מה שקדם לה. אין פה המשך, או התפתחות של הדבר הקודם, אלא דבר חדש - בבחינת יש מאין.

אולם, כאשר מתבוננים ביציאת מצרים נראה לכאורה בדיוק הפוך. אם אכן התבקש כאן תהליך על-טבעי שאינו כפוף למסגרת הזמן, מדוע לא הכניע הקב"ה את פרעה ברגע אחד ו"הקפיץ" את עם-ישראל לארץ-ישראל מייד? במקום אפשרות זאת, אנו נפגשים עם תהליך ארוך, שבו הקב"ה שולח את משה אל פרעה, ומנסה לשכנעו לשחרר את ישראל. לאחר-מכן, באה תקופה ארוכה בה ניתכות עשר המכות על מצרים. לכאורה, כל התהליך הזה נראה מיותר, אם לבסוף ביציאה עצמה יש דילוג על-טבעי, מה הצורך בתהליך מתמשך טרם היציאה?!

אותה תמיהה קיימת במשנה[6] לגבי תהליך הבריאה. בריאת העולם היא בריאת יש מאין - עולם חדש הנברא מתוך התוהו-ובוהו. אם-כן מדוע אפוא נברא העולם בעשרה מאמרות, מדוע הנהגת ה' בעולם מופיעה במערכת שלמה של שלבים והתפתחויות, מדוע לא נברא העולם במאמר אחד?

למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ

נראה, שמה שאמור להופיע ביציאת מצרים הוא יד ה' המופיעה דווקא בעולם הזה. במציאות שלנו, המוגבלת במושגי זמן ומקום, אמורה להופיע הופעה אדירה, אין-סופית ובלתי מוגבלת; הופעה שהיא מעבר למושגים האנושיים - הופעת ה'.

גם בבריאת העולם היתה מטרה שהמושגים האלקיים, שהם גבוה מעל גבוה, יופיעו בתוך העולם המפורד, המצומצם ומוגבל, עולם של זמן ומקום. דווקא בתוך המושגים האלו תתגלה הופעה אדירה, המאחדת בקרבה את הכל, ששרשה המקור האלקי.

העולם, איננו יכול לקלוט הופעה כה נשגבה ולפיכך זקוק הוא לתהליכים, המופיעים בהדרגה, באיטיות, באופן שיאפשר לבני-האדם לקלוט את הגודל הזה. זאת הסיבה שהעולם עצמו נברא בעשרה מאמרות, באופן הדרגתי, וזאת גם הסיבה שנצרך היה מהלך ארוך של עשר מכות, של שרשרת ארוכה של סיבות ומסובבים עד אשר תתגלה יד ה' בשיא גודלה, ביציאת מצרים עצמה. ובתוך המהלך הקבוע, של סיבות ומסובבים המופיע באופן הדרגתי, יש צורך לפעמים לדלג, מעל מושגי הזמן והמקום כדי לחשוף את העומד מאחורי כל ההתרחשויות הללו, כדי לגלות את פעולת והנהגת ה' בעולם.

סיפור יציאת מצרים

יתירה מזו: התגלות בתוך תהליכים קליטים, מיועדת שהאירועים ייחרטו באופן כה עמוק, עד שיהפכו לחוויה הראויה לסיפור, פשוטו כמשמעו.

ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שִיתִּי אֹתֹתי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן-בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אֹתֹתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה'.[7]

מצוות סיפור יציאת מצרים אינה רק מפני שיציאת מצרים היתה דבר משמעותי שכדאי לספר עליו. תכלית יציאת מצרים, הסיבה לכל התהליך, היא על-מנת שנספר! לכן, מוכרח שהתהליך יופיע בצורה שנתפסת במושגים אנושיים. רק תהליך המובנה מסיבה ומסובב, שלב אחרי שלב, יכול להוביל בסופו להכרה שיש מקור אחד למציאות כולה!

סיפור הוא התייחסות אל משהו חוויתי, עמוק ורלוונטי. אדם מספר על דברים הקרובים ללבו ומשמעותיים לחייו. כאשר כל התהליך נעשה במושגים שלא שייכים לתפיסת האדם, ממילא אין הוא משאיר רושם על האדם, ואין האדם יכול להתייחס אליו ולספר עליו.

 

הופעת ה' במציאות אינה יכולה להשפיע השפעה משמעותית כשהיא באה בצורה שהאדם אינו יכול להבין אותה ולהתייחס אליה. התגלות יד ה' בבריאה, מכילה בקרבה גודל בלתי נגדר, אדירות אינסופית, המופיעה בכלים אנושיים. רק באופן כזה יוכל האדם להיפגש עם ההופעה האלקית, להתפעל ממנה ולספר אודותיה לדורות הבאים, למציאות כולה.

 

* סוכם על-ידי תלמידים.

[1] פרקים ל"ה, ל"ו.

[2] שמות פרק י"ב, פסוק ג'.

[3] שם, פסוק ט'.

[4] שם, פסוק ח'.

[5] שם, פסוק ו'.

[6] אבות פרק ה', משנה א'.ע

[7] פרק י', פסוקים א'-ב'.
צטט מאמר זה באתרך | צפיות: 4275

היה הראשון להגיב למאמר זה
RSS לתגובות

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב למאמרים.
בבקשה הכנס בשם המשתמש או הרשם לאתר.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.1

 
< קודם   הבא >
מאמרים אחרונים

דף הבית
על הישיבה
מעורבות בקהילה
הישיבה והצבא
צוות הישיבה
על ירוחם
הישיבה התיכונית
צור קשר
חדשות
מאמרים
ספריית שיעורים
שמיניסטים
חיפוש
קישורים
מפת האתר
תרומות

 

 

all rights reserved - Avi Kaliski and David Salzer